حذف یک migration

برای حذف یک migration به صورت دستی مراحل زیر را انجام می دهیم :

 • حذف فایل migration بری ای مثال : app/database/migrations/my_migration_file_name.php
 • ریست کردن composer autoload با دستور : composer dump-autoload
 • تمام

همچنین می توانید رکورد ایجاد شده در جدول migrations را در دیتابیس حذف کنید.

اضافه کردن یک فیلد به جدول

برای اضافه کردن یک فیلد جدید به جدول های موجود ابتدا با دستور زیر در محیط کامند لاین یک migration جدید ایجاد می کنیم :

php artisan make:migration add_paid_to_users

سپس فایل ایجاد شده در آدرس  app/database/migration را باز می کنیم و فیلد های جدید را در بخش  up تعریف می کنیم :

public function up()
{
  Schema::table('users', function($table) {
    $table->integer('paid');
  });
}

سپس قسمت down را هم تکمیل می کنیم :

public function down()
{
  Schema::table('users', function($table) {
    $table->dropColumn('paid');
  });
}

در نهایت فایل را ذخیره می کنیم و دستور migrate را در ترمینال وارد می کنیم :

php artisan migrate