ایجاد لاگ در آدرس دلخواه

برای ایجاد لاگ در یک دایرکتوری و فایل دلخواه آدرس و نام فایل را به کلاس لاگ می دهیم :

use Illuminate\Support\Facades\Log;

class SampleController extends Controller
{
   public function testFunc(Request $request){

     // log something to storage/logs/laravelcode.log
     Log::useDailyFiles(storage_path().'/logs/laravelcode.log');
     Log::info(['Request'=>$request]);

   }
}