اضافه کردن یک فیلد به جدول

برای اضافه کردن یک فیلد جدید به جدول های موجود ابتدا با دستور زیر در محیط کامند لاین یک migration جدید ایجاد می کنیم :

php artisan make:migration add_paid_to_users

سپس فایل ایجاد شده در آدرس  app/database/migration را باز می کنیم و فیلد های جدید را در بخش  up تعریف می کنیم :

public function up()
{
  Schema::table('users', function($table) {
    $table->integer('paid');
  });
}

سپس قسمت down را هم تکمیل می کنیم :

public function down()
{
  Schema::table('users', function($table) {
    $table->dropColumn('paid');
  });
}

در نهایت فایل را ذخیره می کنیم و دستور migrate را در ترمینال وارد می کنیم :

php artisan migrate