ایجاد لاگ در آدرس دلخواه

برای ایجاد لاگ در یک دایرکتوری و فایل دلخواه آدرس و نام فایل را به کلاس لاگ می دهیم :

use Illuminate\Support\Facades\Log;

class SampleController extends Controller
{
   public function testFunc(Request $request){

     // log something to storage/logs/laravelcode.log
     Log::useDailyFiles(storage_path().'/logs/laravelcode.log');
     Log::info(['Request'=>$request]);

   }
}

ایجاد لاگ

برای ایجاد لاگ در لاراول می توانیم از کلاس log استفاده کنیم :

use Illuminate\Support\Facades\Log;

Log::emergency($message);
Log::alert($message);
Log::critical($message);
Log::error($message);
Log::warning($message);
Log::notice($message);
Log::info($message);
Log::debug($message);