ایجاد لاگ

برای ایجاد لاگ در لاراول می توانیم از کلاس log استفاده کنیم :

use Illuminate\Support\Facades\Log;

Log::emergency($message);
Log::alert($message);
Log::critical($message);
Log::error($message);
Log::warning($message);
Log::notice($message);
Log::info($message);
Log::debug($message);